The 8th IEEE International Symposium on Next-Generation Electronics
The 8th IEEE International Symposium on Next-Generation Electronics
The 8th IEEE International Symposium on Next-Generation Electronics
The 8th IEEE International Symposium on Next-Generation Electronics
The 8th IEEE International Symposium on Next-Generation Electronics


 

General Chair

Juin J. Liou

Zhengzhou University

General Co-Chairs

Qinglei Zhou

Zhengzhou University

Chongxin Shan

Zhengzhou University

Michael Lancaster

University of Birmingham

Yuhuai Liu

Zhengzhou University

Xiaohong Sun

Zhengzhou University

Technical Program Co-Chairs

Ron-han Wei

Zhengzhou University

Xiaonan Yang

Zhengzhou University

Yi Wang

University of Birmingham

Fuchang Chen

South China University of Technology

 Qingsha Cheng

Southern University of Science and Technology

Linsheng Wu

Shanghai Jiaotong University

Xiaobang Shang

National Physical Laboratory, UK

International Advisory Committee Co-Chairs

Francisco J. García-Sánchez

King Juan Carlos University, Spain

 Horng-Show,Frank,Koo

Minghsin University of Science and Technology

Tong, Kenneth

University College London, UK

International Steering Committee Co-Chairs

Siegfried Selberherr

Technical University of Vienna, Austria

Xin Lv

Beijing Institute of Technology

Chong Li

University of Glasgow, UK

Publication Committee Co-Chairs

Yao Wang

  Di Zhang

  Xiang Ji

  Yang Gao

  Qi Xue

Secretaries

Yao Wang

  Zhihua Zhu

  Yong Zeng

  Xiaoyong Lv

Important Dates

Paper submission: 2019-07-08

Author notification: 2019-07-25

Registration: 2019-08-05

Conference: 2019-10-09~10

Contact

Mr  Zhu

Zhengzhou University, China

Email:  isne2019@outlook.com